Termat dhe kushtet

1. Keto kushte te pergjithshme jane te vendosura per te rregulluar marrdheniet midis Fiber shpk dhe KLIENTIT. Keto kushte duhet te mbizoterojne mbi cdo ligj, rregullore apo kushte te tjera te ngjashme qe mund te kete KLIENTI.

2. Kushtet e dorezimit ne ngarkim te Fiber shpk janë thjesht tregues dhe jo të detyrueshme. Nëse dorezimi vonohetvonuar më shumë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e përcaktuar nga fibër shpk, te dyja palët rezervojne të drejtën per të zgjidhur kontratën pa asnjë drejtën e kompensimit të pastër të çfarëdo pagese. Pasi produktet te mberrijne ne depot e Fiber shpk, produktet duhet të tërhiqet brenda 5 diteve nga Klienti me shpenzimet e tij. Cdi dite vonese ne terheqjen e produktit do te faturohet ne koston perfundimtare te Klientit.

3. Shuma qe i deturohet Fiber shpk është e percaktuar në konfirmimin e porosisë dhe / ose në marrëveshjen e kontrates. Ne dte kundert do te aplikohen normat që rezultojnë ne listat e çmimeve në fuqi qe nga data e dorëzimit..Ne cdo rast kjo vlere “pervec magizines Fiber shpk “, pa perfshir koston e transportit , amballazhimit dhe shtesa te tjera

4. Fiber shpk si rerzervohet, per te permirsuar fluksin e saj financiar dhe per mbajtjen e pageses se dhene, te perdori kanalizime te kreditit te derivuar nga dokumenti I sherbimit te shitur , ne instituzionet tona bankare. Te cilet do autorizohen me dergimin e dokumentazionit te nevojeshem per kete kanalizim.

5. Produktet  konsiderohet si te marrë dhe pranuar prane stabilimentit te Fiber shpk. Me perjashtim te rasteve te vecanta, produktet shiten nën detyrimin e titullit në favor të Fiber shpk, deri në pagesën e plotë të shumës. Në çdo rast të gjitha kostot, kalojnë tek KLIENTET në momentin e dorëzimit nga depot e Fiber shpk.

6. Çdo ankesë në lidhje me produktet e shitura duhet të formalizohet nbrenda nje afati 8 (tetë) ditësh nga dita e dorëzimit te produktit tek konsumatorit. Ankesa duhet të përmbajë edhe shënimin e saktë të produktit, me referencë tek dokumenti i faturës bashke me përshkrimin e defektit gjetur. Pas pranimit të ankesës Fiber shpk merr vendimet e tij të rastit. Produktet qe kthehen duhet të jenë krejtësisht te paprekura, në paketimin e tyre origjinal;KLIENTET duhet të marrin persiper koston e transportit te cilen Fiber shpk do ta rinbursoje në qoftë se defekti i raportuar është gjetur në të vërtetë. Kuptohet se ankesa e një defekti dhe / ose autorizimit për kthimin e produktit nuk justifikojnë në asnjë mënyrë pezullimin ose shtyrjen e pagesave.
7. Produktet janë shitur me garancinë e dhënë nga prodhuesi. Fiber shpk mbetet vetëm përgjegjëse për zëvendësimin falas të pjesëve të dëmtuara.Garancia në fjalë mbetet e kushtëzuar me përdorimin e duhur të produkteve nga konsumatori, në përputhshmëri të plotë me udhëzimet dhe specifikimet e prodhuesit. Fiber shpk nuk garanton efikasitetin dhe dobinë e produkteve për përdorim të konsumatorit. Gjithsesi Fiber Shpk nuk mban përgjegjësi për çdo humbje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të fitimit, përkeqësimi ose humbjen e të dhënave ose dëmtime të tjera të shkaktuara ndaj Klientit ose palët e treta.

8. Software tregtohen nga Fiber shpk dhe rregullohen nga pretendimet e prodhuesit apo të autorit dhe ligjeve në fuqi. Si rregull, për klientin është e garantuar vetëm një licencë për të përdorur, me ndalimin absolut për ta shitur atë ndajte tretëve apo ta japin me qira, .KLIENTET gjithashtu pajtohet për të mos bërë ndryshime dhe për të mos prodhuar kopje përtej asaj që është e lejuar me ligj.
9. Kompetenca për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në mes të konsumatorëve dhe Fiber shpk është e deleguar tek Autoriteti Gjyqësor.

adminTermat dhe kushtet