Politikat e privatsise

Fiber beson në mënyrë të vendosur në mbrojtjen e të dhënave personale dhe beson se kjo është thelbësore për të informuar përdoruesit e tij në lidhje me metodat e menaxhimit të informacionit personal.

Të dhënat personale

Informacion personal nënkupton çdo informacion që mund të përdoret për të identifikuar një individ, duke përfshirë por jo kufizuar në: emrin, adresën e shtëpisë apo adresë tjetër, adresë e-mail, detaje të tjera kontakti.
Fiber shpk garanton konfidencialitetin për të dhënat personale dhe përpunimin e tyre në kuadër të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, amenduar nga ligjin nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” dhe ligjit nr. 10 128, datë 2009/05/11, “për e-commerce” .. Më poshtë janë termat e përdorimit dhe shkëmbimin e informacionit që do të miratojë Fiber shpk.
Te dhenat e Burimeve Njerezote

Në lidhje me punën kërkimore të botuar në faqen Fiber shpk, ju mund t’ju duhet të jepni disa informacione personale, të tilla si CV. Një informacion i tillë do të mund të përdoret nga Fiber shpk, ose nga palët e treta në emër të Fiber shpk, pertë vetmin qëllim të vlerësimit të një përdorim të mundshëm.
Siguria dhe cilësia e informacionit

Ne synojmë të mbrojmë të dhënat tuaja personale. Ne kemi miratuar masat e duhura dhe proceset për të transmetuar dhe për të mbrojtur informatat te rendesishme, duke siguruar shërbim cilësor.
Condivisione delle informazioni personali

Fiber shpk mund të transmetojë për të tretët informacionin e marrë nga interneti, duke përfshirë të dhënat personale, në mënyrë që të lehtësojë shpërndarjen e programeve, produktet, informacionit dhe shërbimeve. Edhe pse në disa raste është e nevojshme për furnizuesit fibër shpk për të mbledhur, përdorur, te analizojnë dhe perpunojene informacionet, është detyre e Fiber shpk t’u kërkojë ketyre furnizuesve qe te trajtojne informacionin në përputhje me politikat e korporatave Fiber shpk.

Cookies dhe teknologjitë e tjera

Ndonjëherë ne mbledhim informacione anonime nga vizitorët në faqen tonë me qëllimin për të siguruar një shërbimi me cilësi të lartë për klientët tanë.Informacioni është mbledhur nëpërmjet përdorimit të teknologjive të ndryshme, duke përfshirë një të quajtur ‘cookies’. Një cookie është një pjesë e të dhënave që një website dërgon të browser; ky informacion mund të ruhet në një kompjuter nëpërmjet nje tagu anonim i cili identifikon kompjuterin tuaj, por jo përdoruesin. Cookies janë skedarë teksti dhe në asnjë mënyrë nuk mund të jenë bartës të nje virusi.
Eshte e mundur te impostoni browserin tuaj qe te marr nje lajmerim perpara se te marre nje cookie. Kjo ju ofron mundesine per ta pranuar ose jo. Ju keni mundesine qe edhe ti c’aktivizoni plotesisht ato. Megjithatë, cookies mund të ndihmojnë përdoruesit të lëvizin rreth site, dhe të lejojnë kompaninë për të ofruar shërbime që kanë për qëllim përmbushjen e nevojave specifike të secilit përdoruesit.

Lidhjet me faqe të tjera

Faqja Fiber shpk mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera. Fiber shpk nuk mban përgjegjësi për praktikat e sigurise ose per përmbajtjen e faqet të tjera.
Pyetjet e privatësisë dhe hyrja

Nëse keni pyetje në lidhje me privatësinë dhe menaxhimit e informacionit nga ana e Fiber shpk, ju mund të dërgoni një email në: info@fibercallcenter.com

Pëlqimi i te interesuarit

Duke përdorur këtë faqe përdoruesit jep pelqimin e tij për përpunimin e të dhënave personale nga Fiber shpk për qëllimet e mësipërme. Në rast ndryshimesh në politikën e mbrojtjes së privatësisë në internet, Fiber shpk do të ndërmarrë hapa për të siguruar që përdoruesit te jenë të informuar për këto ndryshime duke i publikuar ato në këtë website.

Informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale

Sipas ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, amenduar nga ligjin nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” Fiber shpk informon se te dhenat do të përpunohen si më poshtë:

Qëllimet e trajtimit

Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave është bërë nga Fiber shpk për qëllime të:
– garancisë dhe Mbështetjes Teknike
– Zbulimi i shkallës së kënaqësisë
– Analiza statistikore me qëllime marketingu
– dërgimin e informacioneve dhe materialeve promovuese
– Ftesat për ngjarje informuese dhe promovuese

Sigurimi i të dhënave

Sigurimi i të dhënave është krejtësisht fakultative. Çdo refuzim për të konfirmuar të dhënat ose për t’iu mos përgjigjur nuk ka pasoja, përveç pamundësisë për të përdorur disa shërbime të ofruara nga kompania.

Të drejtat e tëinteresuarit

Neni. 6, 10, 11 të Ligjit 13 të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, amenduar nga ligjin nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” u njeh përdoruesit të drejtat e mëposhtme:

– Akses në regjistrat e garantuesit
– Për të marrë informacion në lidhje me të dhënat e tyre
– Për të siguruar anulimin, bllokimin, përditësimin, korrigjim, integrimi
– për të kundërshtuar, për arsye legjitime, përpunimin e të dhënave
– Të kundërshtojnë trajtimin e te dhenave për qellime komerciale, reklamat, hulumtimi i tregut

adminPolitikat e privatsise